🌞 LETNÁ AKCIA 🌞 -20% na vybrané produkty so zľavovým kódom LETO20.
Platí od 12.6. do 23.6.2024.
Worldwide

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné a účinné od 1. 5. 2019 a vzťahujú sa na uzavieranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Moss dsgn, s. r. o, so sídlom Drotárska cesta 66, 81102 Bratislava, IČO: 5433253 DIČ: (neplatca DPH) Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 157955/B, (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode na adrese www.mossdesign.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave. b) Tieto VOP sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných prostredníctvom telefónu, faxu alebo iným spôsobom na diaľku. c) Znenie týchto VOP môže Predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou nového znenia VOP. d) Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. e) Všetky ceny produktov v internetovom obchode sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na v sekcií platobné podmienky a doprava a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Všetky akcie uvedené tejto web stránke platia do vyčerpania zásob.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

a) Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je tiež jeho názov, údaj o konečnej cene v mene EUR, skladovej dostupnosti, nákladoch na dopravu a základná charakteristika tovaru vo forme opisu. Toto nie je na ujmu možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. b) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby alebo obdobné plnenia, použijú sa primerane ustanovenia týchto VOP, ktoré sa vzťahujú k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne ustanovené inak. c) Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, zaregistrovaní, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar, je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t.j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, dodacích a fakturačných údajov, spôsobu platby alebo dodania tovaru. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar vložený do košíka Internetového obchodu, súhlasí s týmito VOP a robí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie Kúpnej zmluvy. d) Objednávku, ktorá nie je urobená v súlade s týmito VOP, je Predávajúci oprávnený odmietnuť alebo ju Kupujúcemu vrátiť k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.
e) Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu, v objednávke alebo iným vhodným spôsobom. f) Kúpna zmluva je medzi stranami uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia o  prijatí (akceptácie) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar, príp. objednané súvisiace služby a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú cenu. Kúpna zmluva nie je uzavretá, ak objednávka nie je prijatá alebo je prijatá s výhradou. g) Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto VOP, alebo pokiaľ v čase objednávky nemá vyrovnané všetky splatné záväzky voči Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku. h) Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito VOP a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP oboznámiť pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: https://www.eshop.mossdesign.sk/obchodne-podmienky Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy si hradí Kupujúci sám.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A DOPRAVA

a) Cena tovaru je platná v okamihu realizácie ponuky Predávajúceho na Internetovom obchode a je uvedená v mene EUR vrátane všetkých súvisiacich daní či ostatných poplatkov. Platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy, sa o ich výšku navyšuje. b)   Ak sa strany nedohodnú inak a Internetový obchod umožňuje zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, je Kupujúci oprávnený zvoliť si príslušný spôsob platby a uhradiť dohodnutú cenu v termíne určenom v Kúpnej zmluve, a to nasledujúcimi spôsobmi: 1. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený vo Fiobanka č.ú.: 2302134660/8330 (SK59 8330 0000 0023 0213 4660); 2. v hotovosti pri osobnom odbere. 3. platbou na dobierku, pre objednávky do výšky 500,-€, ktorá je spoplatnená vo výške 2,-€ 4. online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron c)  V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak nestanoví daňový doklad lehotu dlhšiu. d)  V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný pri uhradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim; variabilným symbolom bude číslo faktúry. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu alebo zálohu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho. e)  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. f)  Za poštovné a balné sú účtované poplatky podľa platného cenníka doručovateľov, ktoré sú uvedené vedľa ceny výrobku počas nákupu výrobku. Ak v Internetovom obchode nie je uvedené inak, platia nasledujúce poplatky: 1. Kuriérska služba Hmotnosť balíka do 2kg: cena – 5 € Hmotnosť balíka od 2 do 5kg: cena – 6€ Hmotnosť balíka od 5 do 10kg: cena – 7€ Hmotnosť balíka od 10 do 20kg: cena – 10€ Uvedené ceny platia pre dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky. g)  Predávajúci si vyhradzuje právo riešiť odjednávky väčších objemov podľa individuálnych podmienok.

4. DODACIE PODMIENKY

a) Dodanie tovaru bude prebiehať nasledovnými spôsobmi: 1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne kuriérskou službou GLS. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 7 až 28 pracovných dní od pripísania ceny tovaru na účet Predávajúceho. Predpokladaná doba doručena je cca 48 hodín od odovzdania tovaru kuriérskej službe GLS. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tohto tovaru. 2. V prípade platby vopred sa skladový tovar expeduje do 24 hodín po pripísaní ceny tovaru na účet Predávajúceho. b) Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí zákazník písomne na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaného tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade. c) Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú zasielané znovu len na vyžiadanie Kupujúceho, a Kupujúci je vždy povinný zaplatiť poštovné. d) Ak obsahuje ponuka v Internetovom obchode možnosť voľby spôsobu dodania tovaru, Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať miesto pre vyzdvihnutie, resp. dodanie tovaru. Ak si zmluvné strany toto miesto výslovne nedojednajú alebo v Internetovom obchode nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru, platí, že odovzdanie tovaru bude realizované dodaním na odberné miesto Predávajúceho podľa článku (a) nižšie. 1. Vyzdvihnutie na odbernom mieste Predávajúceho v Bratislave (Jungmannová 14, 85101 Bratislava), Tel.: +421 917256862, E-mail: mossdesignsk@gmail.com). O pripravenosti tovaru k vyzdvihnutiu Predávajúci Kupujúceho informuje telefonicky, respektíve e-mailom. 2. Dodanie do miesta určeného Kupujúcim: O odoslaní tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravca Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v Internetovom obchode, v termíne uvedenom v e-maile (spravidla pôjde o nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru), najneskôr však podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ich z dôvodov na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu. Na doručovanie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo strany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

a) Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou dojednané, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. b) Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví pri prevzatí veci Kupujúcim alebo počas 6 (šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou;  ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. c) Strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi, ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnutá iná záručná doba a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzke Predávajúceho alebo poštou zaslaním na adresu Moss dsgn, s r. o., Drotárska cesta 66, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo Kúpnej zmluvy, popr. záručného listu, pokiaľ bol k tovaru vystavený. Ak nie je kupujúci schopný tieto doklady predložiť, je povinný uzavretie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom. d)  Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. e)  Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby (t.j. také vyskytnutie vady po oprave vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. f)  Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. g)  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. h) V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto prepravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. O doručení poškodeného tovaru je tiež potrebné ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho telefonicky, alebo e-mailom na adrese mossdesignsk@gmail.com j) Záruka na tovar sa vzťahuje pri bežnom a primeranom bežnom používaní, prevádzkových podmienkach a správnej a riadnej údržbe na akúkoľvek výrobnú chybu, ktorá by ovplyvňovala jeho funkčnosť. k) Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia v dôsledku plynutia času, opotrebovaním z užívania, zanedbanej starostlivosti, neprimeraného zaťažovania, neodbornou montážou Kupujúceho, neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim, alebo nesprávnej manipulácie pri používaní. Ako príklad, táto záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie machových produktov alebo vyblednutie farby výplne machu vplyvom UV žiarenia pri nesprávnom umietnení produktov. Záruka sa nevzťahuje na závady vyplývajúce z úmyselného poškodenia, nedbalosti, nesprávneho použitia alebo situovania tovaru do nevhodného prostredia. Záruka je vymedzená hodnotou tovaru a je výslovne odmietnutá akákoľvek prípadná zodpovednosť za škody. l) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia veci do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bol Kupujúci povinný si vec zo záručnej opravy vyzdvihnúť. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci záruku novú v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov alebo do doby trvania záruky pôvodného tovaru, ak je táto dlhšia. m) Spoločne s tovarom môže byť Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne. n) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné nedostatky predmetu kúpy je povinný Kupujúci reklamovať písomne u dodávateľa v lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia. o) Odporúčania a podmienky správnej údržby a starostlivosti o tovar sú k dispozícii na vyžiadanie. p) Vo všeobecnosti machy a lišajníky nesmú prisť do priameho kontaktu s vodou. Machové a lišajníkove produkty nesmú byť umiestnené na priamom slnku. Teplota v miestnostiach, kde je umiestnený mach alebo lišajník sa musí pohybovať v rozmedzí od 15 do 38 stupnov celzia. Nepoužívajte syntetické alebo agresívne čistiace prostriedky, acetón, trichlóretylén, čpavok a čistiace prostriedky, ktoré obsahujú aj malé množstvo týchto látok, pretože môžu povrchy poškodiť. Vyhýbajte sa všetkým druhom abrazívnych látok, ako sú napríklad práškové čistiace prostriedky, brúsne krémy, vankúšiky a hrubé špongie.

6. PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Moss dsgn, s. r. o, so sídlom Drotárska cesta 66, 81102 Bratislava, IČO: 5433253 DIČ: (neplatca DPH) Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 157955/B, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť Moss dsgn, s r. o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Pavla Gúbera, e-mailová adresa mossdesignsk@gmail.com, telefónne číslo 0917058730. 6.2 Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a)   Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí Spoločnosť Moss dsgn, s r. o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e- mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Moss dsgn, s r. o., (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Moss dsgn, s. r. o, je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Moss dsgn, s. r. o,Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: – Kuriérska, skladovacia, fulfilment alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie tovaru, alebo dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ – V súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia sú to servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti – Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Moss dsgn, s. r. o. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. b)  Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu spoločnosť Moss dsgn, s. r. o spracúva (i) na účely nákupu tovaru mimo ponuky e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Moss dsgn, s. r. o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Moss dsgn, s. r. o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Moss dsgn, s. r. o. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: – Kuriérska, skladovacia, fulfilment alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie tovaru, alebo dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ – V súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia sú to servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti – Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Moss dsgn, s. r. o.. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. c) Registrácia a prevádzka e-shopu Spoločnosť Moss dsgn, s. r. o spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Moss dsgn, s r. o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. d) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom spoločnosť Moss dsgn, s r. o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z infolinky.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Moss dsgn, s. r. o je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru. e) Riešenie sťažností zákazníkov spoločnosť Moss dsgn, s. r. o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Moss dsgn, s. r. o je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka. f) Súťaže na Facebooku Spoločnosť Moss dsgn, s. r. o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Moss dsgn, s. r. o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). g) Poskytovanie podpory cez Facebook V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Moss dsgn, s. r. o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Moss dsgn, s r. o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov. h) Uplatňovanie nárokov spoločnosti Moss dsgn, s. r. o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Moss dsgn, s. r. o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Moss dsgn, s. r. o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Moss dsgn, s. r. o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Moss dsgn, s. r. o..Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Moss dsgn, s r. o.je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Moss dsgn, s r. o. Oprávneným záujmom spoločnosti Moss dsgn, s r. o.je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Moss dsgn, s r. o..Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:  súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Moss dsgn, s r. o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky. i) Plnenie zákonných povinností spoločnosti Moss dsgn, s r. o.. Moss dsgn, s r. o. spracúva osobné údaje uvedené v čl. 6.2.1) až 6.2.8) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Moss dsgn, s r. o..Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Moss dsgn, s r. o.je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Moss dsgn, s r. o. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:  daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom. 6.3 Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Moss dsgn, s r. o.:a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle. d).   Príslušné právne predpisyPríslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako„Zákon o ochrane spotrebiteľa“) je Kupujúci ako spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 •  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
 •  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:  
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 •  predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 •  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 •  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 •  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 •  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 •  predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 •  vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 •  predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 •  predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej s predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnute lehote, l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 
Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do
skončenia doby pre odstúpenie, t.j. lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto
lehoty. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
odovzdať tovar Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle
vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu sídla Predávajúceho, t.j. na adresu Drotárska cesta 66,
811 02 Bratislava.
Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je
povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní
odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet
Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je
povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil
Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v
súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho niektorým z nasledovných
spôsobov:
 • zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@mossdesign.sk
 • osobne v priestoroch sídla Predávajúceho počas otváracích hodín.
Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť takisto aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci. Právo na odstúpenie od zmluvy výslovne neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.    8. KUPUJÚCI, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM
a) V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku 2, článku 3, článku 5 a článku 7 týchto obchodných podmienok. b) Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4  Občianskeho zákonníka, je poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke 12 (dvanásť) mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. c) Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov. Ustanovenia o doručovaní podľa článku 4.2 týchto obchodných podmienok tým nie sú dotknuté. d) Kúpna zmluva medzu Predajcom a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka je uzatvorená v deň prijatia dohodnutej úhrady za objednaný tovar na účet Predávajúceho. e) Ak je objednaný tovar určený na ďalší predaj zákazníkom, uplatnia sa namiesto týchto obchodných podmienok obchodné podmienky pre predajcu, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie. f) Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu, ani za ušlý zisk voči tretím stranám.

9. PODMIENKY POUŽITIA DARČEKOVÝCH POUKAZOV

 
a)  Hodnota uvedená na poukaze bude odpočítaná z ceny nákupu iba v internetovom
obchode Moss dsgn, s. r. o, so sídlom Drotárska cesta 66, 81102 Bratislava;
b)  Po použití kódu na úhradu sa poukaz stáva neplatným;
c) Poukaz nie je možné uplatniť za účelom nákupu nových darčekových poukazov;
d)  Darčekový poukaz je nevratný a nemožno ho čiastočne alebo úplne vymeniť za
hotovosť;
e) Hodnotu poukazu nemožno rozdeliť na viac nákupov, poukaz možno použiť len pri
jednorázovom nákupe;
f) Poukaz je platný rok po zakúpení, po uplynutí doby sa darčekový
poukaz stáva neplatným, nie je povolené žiadne predĺženie doby použiteľnosti od
dátumu vydania;
g) Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz, bude pri vrátení tovaru, v
prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie, vrátená
suma prostredníctvom náhradného darčekového poukazu;
h) Elektronický darčekový poukaz je zaslaný na e-mailovú adresu vami zadaného príjemcu do 48
hodín od úhrady;
 
i) Papierový darčekový poukaz je zaslaný vybraným prepravcom v nákupnom košíku na
adresu vami zadaného príjemcu do troch pracovných dní od úhrady;
j) Vaša povinnosť a zodpovednosť je uviesť správnu e-mailovú adresu/dodaciu adresu pre
doručenie darčekových poukazov. Ak nie je možné na zadanú adresu doručiť,
vyhradzujeme si právo pozastaviť doručenia darčekových poukazov. V prípade
nesprávnych údajov nenesieme zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v
dodávke;
k) Na získanie podrobných informácií, ako postupovať pri uplatnení poukazu pri nákupe cez
e- shop sa prosím obráťte na zodpovednú osobu – Pavol Gúber, kontakt 0917 058 730, alebo mailom
na info@mossdesign.sk;
l) Spoločnosť Moss dsgn, s. r. o nenesie po predaji poukazu zodpovednosť za darčekové poukazy,
ktoré sú následne stratené, odcudzené či poškodené.
m) Zaobchádzajte s darčekovým poukazom ako s hotovosťou. V prípade straty, krádeže
alebo ukončenia platnosti poukazu nie je možné vyplatiť žiadnu sumu z poukazu;
 

10. DORUČOVANIE

a) Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej

zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne, doporučene prostredníctvom

prevádzkovateľa poštových služieb alebo faxom (podľa výberu odosielateľa).

b)  Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre doručovanie Moss dsgn, s r. o., Drotárska cesta 66, 811

02 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty mossdesignsk@gmail.com.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 
a)  Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa riadia občianskym zákonníkom,
zákonom o ochrane spotrebiteľa, a prípadne obchodným zákonníkom, ak nie je Kupujúci
spotrebiteľom.
b) Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto
neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac
približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných
ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo VOP vyžadujú písomnú formu.
c) Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe.
d) Materiály, fotografie a texty publikované v Internetovom obchode sú chránené autorským právom.
Produkty a služby, ktoré  sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazeniach
môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia
výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.